Image4

Sammanfattning från årsmötet

Publicerad 2021-02-21 22:49
Idag har Svenska Laikaklubbens årsmöte genomförts som ett digitalt möte. Här nedan kommer en sammanfattning från mötet.

Under dagens digitala årsmöte deltog 18 personer. Inför mötet var 22 personer anmälda.

Mötet öppnades av ordförande Petter Arkesjö. Till mötets ordförande valdes Magnus Jensen, till protokollförare valdes Magnus Blomberg. Som justeringsmän valdes Konstantin Tsiaras och Hannes Blomstrand.

Mötet löpte på som planerat och nedan finns en sammanfattning över de viktigaste händelserna och besluten.

Ekonomi och verksamhet
Klubben gjorde ett positivt resultat under 2020 ur ekonomisk synvinkel, mycket på grund av Corona som hindrade både klubbträffar och rasmästerskap. Resultatet blev +104 848 SEK, men klubben räknar med att göra en förlust på ca 28 000 SEK nästa år då det bland annat blir dubbla rasmästerskap. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelse
Några förändringar blev det i klubbens styrelse där Petter Arkesjö, Mikael Pulkkinen, Andreas Persson och Magnus Eriksson valt att avgå och ersattes enligt valberedningens förslag av Malin Landén, Jonathan Klasson, Linux Axelsson och André Sand-Petersen. Klubben vill passa på att rikta ett stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna för ett otroligt värdefullt och uppskattat arbete. Samtidigt önskas de nya medlemmarna i styrelsen varmt välkomna.

Mikael Kronstrand valdes om för två nya år i styrelsen och Colle Elofsson har ett år kvar.

Till ny ordförande efter Petter Arkesjö, klubbens ordförande under de fyra senaste åren valdes Magnus Blomberg.

Motioner
Inför mötet hade 6st motioner inkommit. Samtliga motioner beslutades i enighet med styrelsens förslag och nedan finns en summering av både motioner och beslut:

Motion 1 och 2 utgick då de drogs tillbaka kort innan mötet.

Motion 3 inlämnad av Rasmus Nyman
Motionären önskar att Svenska plotthundsklubbens björnprov visas på hittaalghund.se.
Mötet bifaller motionen och den är skickad till SÄK för vidare hantering.

Motion 4 inlämnad av Magnus Jensen
Motionären önskar att klubben utreder möjligheter till rasanpassade provregler.
Mötet bifaller motionen och låter klubbens avelsgrupper arbeta vidare med frågan i samband med att jaktlig rasstandard tas fram.

Motion 5 inlämnad av Lars Söderström
Motionären önskar mer frekventa uppdateringar av hemsida och mer information.
Mötet avslår motionen då det tyvärr inte finns frivilliga resurser nog att utföra arbetet och klubben ej har möjlighet att avlöna någon för att genomföra ett mer omfattande arbete.

Motion 6 inlämnad av Petter Arkesjö/styrelsen
Motionären önskar att klubbens verksamhet skall bedrivas i enighet med RAS.
Mötet bifaller motionen och överlåter till styrelse och avelsgrupper att arbeta vidare med frågan.

Övrigt
Avslutningsvis avhandlades en fråga om hur laikaklubben ställer sig till nya provregler för älgprov. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om att närma sig de Norska och Finska provreglerna för att förenkla samarbetet mellan de nordiska länderna.


Klubben vill tacka alla närvarande på mötet och ett speciellt tack till hedersmedlem Magnus Jensen som ställde upp som mötets ordförande.

Fullständig information i form av dagordning, mötesinformation, motioner och protokoll finns på klubbens filarea under Myclub.se / Årsmöte 2021.

Magnus Blomberg

Laikaklubbens sponsorer

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub